STT Vị trí công việc Ngày Trạng thái
35 Blockchain Engineer (Backend) 2022.01.25 Đang thực hiện
34 Talent Acquisition Specialist 2022.01.18 Đang thực hiện
33 Senior iOS Engineer 2022.01.04 Đang thực hiện
32 Senior Android Engineer 2022.01.04 Đang thực hiện
31 Front-end Technical Leader 2022.01.04 Đang thực hiện
30 Japanese Comtor (Native speaker) 2022.01.04 Đang thực hiện
29 Technical Project Leader 2022.01.04 Đang thực hiện
28 Japanese Comtor 2022.01.04 Đang thực hiện
27 Senior Frontend Engineer (ReactJS/ VueJS) 2022.01.04 Đang thực hiện
26 Senior Java Engineer 2022.01.04 Đang thực hiện
25 Frontend Engineer (Junior - Senior) 2021.12.24 Đang thực hiện
24 Android Engineer (All levels) 2021.12.24 Đang thực hiện
23 iOS Engineer (All levels) 2021.12.24 Đang thực hiện
22 Japanese Communicator 2021.09.23 Kết thúc
21 Automation QA Engineer 2021.07.28 Kết thúc
20 Blockchain Engineer 2021.07.28 Kết thúc
19 Application Security Engineer 2021.07.28 Kết thúc
18 Manual QA Engineer 2021.07.28 Kết thúc
17 [Urgent] Software Engineer in Test 2021.07.28 Kết thúc
16 Android Engineer 2021.07.28 Kết thúc
15 iOS Engineer 2021.07.28 Kết thúc
14 Backend Engineer (Java) 2021.07.28 Kết thúc
13 Frontend Engineer 2021.07.28 Kết thúc
12 SENIOR CLOUD SERVICE ENGINEER (Python) 2021.05.06 Kết thúc
11 IT RECRUITMENT SPECIALIST 2021.03.01 Kết thúc
10 DISTRIBUTED SYSTEMS ENGINEER 2020.09.15 Kết thúc
9 PROJECT LEADER (N2 JAPANESE) 2020.09.15 Kết thúc
8 FULLSTACK ENGINEER 2019.12.10 Kết thúc
7 Senior UI FRONTEND ENGINEER 2019.12.05 Kết thúc
6 JAPANESE COMTOR 2019.09.30 Kết thúc
5 ANDROID LEADER 2019.09.30 Kết thúc
4 iOS LEADER 2019.09.30 Kết thúc
3 JUNIOR GENERAL ACCOUNTANT 2019.09.08 Kết thúc
2 BrSE – Bridge Engineer 2019.09.05 Kết thúc
1 JUNIOR SYSTEM ENGINEER 2019.08.14 Kết thúc