STT Vị trí công việc Ngày Trạng thái
17 DISTRIBUTED SYSTEMS ENGINEER 2020.03.23 Đang thực hiện
16 PROJECT LEADER (N2 JAPANESE) 2020.03.23 Đang thực hiện
15 FRONT-END ENGINEER (ReactJS/ VueJS) 2019.12.02 Đang thực hiện
14 SENIOR JAVA ENGINEER 2019.12.01 Đang thực hiện
13 FULLSTACK ENGINEER 2019.12.11 Kết thúc
12 Senior UI FRONTEND ENGINEER 2019.12.06 Kết thúc
11 TESTER 2019.12.02 Kết thúc
10 SENIOR ANDROID ENGINEER 2019.12.02 Kết thúc
9 SENIOR iOS ENGINEER 2019.12.01 Kết thúc
8 SENIOR EMPLOYER BRANDING 2019.11.12 Kết thúc
7 QUALITY ASSURANCE LEADER 2019.11.12 Kết thúc
6 JAPANESE COMTOR 2019.10.01 Kết thúc
5 ANDROID LEADER 2019.10.01 Kết thúc
4 iOS LEADER 2019.10.01 Kết thúc
3 JUNIOR GENERAL ACCOUNTANT 2019.09.09 Kết thúc
2 BrSE – Bridge Engineer 2019.09.06 Kết thúc
1 JUNIOR SYSTEM ENGINEER 2019.08.15 Kết thúc