STT Vị trí công việc Ngày Trạng thái
21 TESTER 2020.09.24 Đang thực hiện
20 TEST LEAD 2020.09.24 Đang thực hiện
19 Tester (Japanese) 2020.09.17 Đang thực hiện
18 DISTRIBUTED SYSTEMS ENGINEER 2020.09.15 Đang thực hiện
17 PROJECT LEADER (N2 JAPANESE) 2020.09.15 Đang thực hiện
16 IT COMTOR 2020.09.09 Đang thực hiện
15 SENIOR FRONT-END ENGINEER (ReactJS/ VueJS) 2020.09.09 Đang thực hiện
14 SENIOR JAVA ENGINEER 2020.09.09 Đang thực hiện
13 SENIOR CLOUD SERVICE ENGINEER 2020.06.08 Kết thúc
12 IT RECRUITMENT SPECIALIST 2020.06.01 Kết thúc
11 FULLSTACK ENGINEER 2019.12.10 Kết thúc
10 Senior UI FRONTEND ENGINEER 2019.12.05 Kết thúc
9 SENIOR ANDROID ENGINEER 2019.11.30 Kết thúc
8 SENIOR iOS ENGINEER 2019.11.30 Kết thúc
7 SENIOR EMPLOYER BRANDING 2019.11.11 Kết thúc
6 JAPANESE COMTOR 2019.09.30 Kết thúc
5 ANDROID LEADER 2019.09.30 Kết thúc
4 iOS LEADER 2019.09.30 Kết thúc
3 JUNIOR GENERAL ACCOUNTANT 2019.09.08 Kết thúc
2 BrSE – Bridge Engineer 2019.09.05 Kết thúc
1 JUNIOR SYSTEM ENGINEER 2019.08.14 Kết thúc