STT Vị trí công việc Ngày Trạng thái
8 Senior Frontend Engineer (ReactJS/ VueJS) 2022.09.01 Đang thực hiện
7 Senior Java Engineer 2022.09.01 Đang thực hiện
6 Backend Technical Leader 2022.08.26 Đang thực hiện
5 Frontend Technical Leader 2022.08.01 Đang thực hiện
4 Bridge Software Engineer (BrSE) 2022.08.15 Kết thúc
3 Legal Officer 2022.08.08 Kết thúc
2 Accounting Staff 2022.06.07 Kết thúc
1 JAPANESE COMTOR 2019.09.30 Kết thúc