STT Vị trí công việc Ngày Trạng thái
24 Senior Android Engineer 2022.04.25 Đang thực hiện
23 Japanese Comtor 2022.04.25 Đang thực hiện
22 QA Engineer 2022.04.25 Đang thực hiện
21 Senior Blockchain Engineer (Backend) 2022.04.01 Đang thực hiện
20 Front-end Technical Leader 2022.03.21 Đang thực hiện
19 Engineering Manager (Frontend-side) 2022.03.15 Đang thực hiện
18 Engineering Manager (Server-side) 2022.03.01 Đang thực hiện
17 Senior iOS Engineer 2022.01.04 Đang thực hiện
16 Senior Frontend Engineer (ReactJS/ VueJS) 2022.01.04 Đang thực hiện
15 Senior Java Engineer 2022.01.04 Đang thực hiện
14 Human Resources Manager 2022.02.21 Kết thúc
13 Japanese Comtor (Native speaker) 2022.01.04 Kết thúc
12 SENIOR CLOUD SERVICE ENGINEER (Python) 2021.05.06 Kết thúc
11 IT RECRUITMENT SPECIALIST 2021.03.01 Kết thúc
10 DISTRIBUTED SYSTEMS ENGINEER 2020.09.15 Kết thúc
9 PROJECT LEADER (N2 JAPANESE) 2020.09.15 Kết thúc
8 FULLSTACK ENGINEER 2019.12.10 Kết thúc
7 Senior UI FRONTEND ENGINEER 2019.12.05 Kết thúc
6 JAPANESE COMTOR 2019.09.30 Kết thúc
5 ANDROID LEADER 2019.09.30 Kết thúc
4 iOS LEADER 2019.09.30 Kết thúc
3 JUNIOR GENERAL ACCOUNTANT 2019.09.08 Kết thúc
2 BrSE – Bridge Engineer 2019.09.05 Kết thúc
1 JUNIOR SYSTEM ENGINEER 2019.08.14 Kết thúc