STT Vị trí công việc Ngày Trạng thái
15 FULLSTACK ENGINEER 2019.12.11 Đang thực hiện
14 FRONT-END ENGINEER (ReactJS/ VueJS) 2019.12.02 Đang thực hiện
13 SENIOR ANDROID ENGINEER 2019.12.02 Đang thực hiện
12 SENIOR iOS ENGINEER 2019.12.01 Đang thực hiện
11 SENIOR JAVA ENGINEER 2019.12.01 Đang thực hiện
10 Senior UI FRONTEND ENGINEER 2019.12.06 Kết thúc
9 TESTER 2019.12.02 Kết thúc
8 SENIOR EMPLOYER BRANDING 2019.11.12 Kết thúc
7 QUALITY ASSURANCE LEADER 2019.11.12 Kết thúc
6 JAPANESE COMTOR 2019.10.01 Kết thúc
5 ANDROID LEADER 2019.10.01 Kết thúc
4 iOS LEADER 2019.10.01 Kết thúc
3 JUNIOR GENERAL ACCOUNTANT 2019.09.09 Kết thúc
2 BrSE – Bridge Engineer 2019.09.06 Kết thúc
1 JUNIOR SYSTEM ENGINEER 2019.08.15 Kết thúc